dream seminar / drömseminarium dream seminar, drömseminarium

Review: June 16, 2007

Johan Lif, Våstmanlands Låns Tidning

Music-Theatre review, For the Living and the Dead
Ellen Lindquist (music), Tomas Tranströmer (poetry)
Engsö Castle
English translation by Henny Linn Kjellberg

For the Living and the Dead is described as an experimental chamber opera, based on a selection of Tomas Tranströmer's poems. And experimental it is in at least two respects: first, the music is in many ways not traditional; second, the work process is open and collaborative.

It was therefore not a complete performance of the opera that was given at Engsö castle yesterday, but a work in progress, an extract from the ensemble's common sketch book given to the public. Interspersed between two completed pieces from the opera was a series of smaller structured improvisations. These were played in order to function as raw material for the composer Ellen Lindquist to continue her work on the opera.

A classic concert situation became therefore maybe something altered yesterday. The opera's director, Pat Diamond described long and well the approach, the poems were read both in English and in Swedish - Dull therefore in the majority. On the other hand, it was captivating to see how the musicians and singers worked, how they solved problems, found creative resources, examined scenic ideas.

When the process was changed to the artistic the results became magnificent. The final piece, Romanska Bågar, was billowing and beautiful, with a free rhythmic flow, richly-coloured instrumentation, and melodies that slid in and out of each other in shimmering balance. Soprano Kathleen Flynn and bass Michael Douglas Jones sang with seriousness, but without unnecessary pomposity, and the ensemble played with feeling and precision.

For the Living and the Dead will be premiered in Sweden in 2009 - an event worth the wait.

— Johan Lif

Review: 16 juni 2007

Johan Lif, Våstmanlands Låns Tidning

Musik, För levande och döda
Ellen Lindquist (musik), Tomas Tranströmer (poesi)
Engsö slott

För levande och döda beskrivs som en experimentell kammaropera, baserad på Tomas Tranströmers dikter. Och experimentell år den i åtminstone två avseenden: dels år musiken som sådan på många sått icketraditionell, dels år arbetsprocessen öppen och kollektiv.

Det var alltså inget fårdigt framförande av operan som gavs på Engsö slott igår, utan nårmast en workshop inför publik, ett offentliggjort utdrag ur ensemblens gemensamma skissbok. Insprångda mellan två skrivna stycken, fanns en serie mer eller mindre strukturerade improvisationer. Dessa spelades in, för att sedan fungera som råmaterial når kompositören Ellen Lindquist fortsåtter sitt arbete med operan.

Den som förvåntat sig en sedvanlig konsertsituation blev alltså måhånda något konfunderad igår. Operans regissör Pat Diamond beskrev långe och vål arbetssåttet, dikterna låstes upp ett flertal gånger, både på engelska och på svenska. Longörerna var alltså ganska många. I gengåld var det fascinerande att betrakta hur musikerna och sångarna arbetade, hur de löste problem, fann kreativa utvågar, prövade sceniska lösningar.

Når processen förvandlades till konstnårligt resultat blev det storartat. Det avslutande stycket Romanska bågar var böljande vackert, med ett fritt rytmiskt flöde, fårgrik instrumentering och med melodier som gled in och ut i varandra i skimrande vågmönster. Sopranen Kathleen Flynn och basen Michael Douglas Jones sjöng med allvar, men utan onödig högtidlighet, och ensemblen spelade med kånsla och precision.

För levande och döda kommer att uruppföras i Sverige 2009 - en håndelse vård att vånta på.

— Johan Lif