dream seminar, drömseminarium

Project Timeline

Future
2017: January 2-14. The Gateway Theater in Bellport, New York. Final development workshop with the full ensemble, including elements of design. Will conclude with a work-in-progress performance. During these two weeks, work sessions will be filmed and artists will be interviewed—this material will form the base for a film about the making of dream seminar / drömseminarium.

Kommande program

Future
2017: 2-14 januari. Gateway Theater i Bellport, New York. Den sista utveckling workshop med hela ensemblen, däribland inslag av design. Avslutas med en work-in-progress framföring. Under dessa två veckor ska repetitionerna filmas och konstnärerna ska intervjuas—detta material kommer att utgöra grunden för en film om skapandet av dream seminar / drömseminarium.
2018: January. The Gateway Theater in Bellport, New York. Premiere of dream seminar / drömseminarium. (Swedish premiere to follow later in 2018.)
2018: januari. Gateway Theater i Bellport, New York. Premiär för dream seminar / drömseminarium. (Svensk premiär att följa senare under 2018.)
Past
2011: August 31-September 1. Two performances of the reading of the complete score of dream seminar / drömseminarium at the Secret Theatre in New York.
Tidigare framträdanden
2011: 31 augusti-1 september. Två föreställningar av den kompletta orkestreringen av dream seminar / drömseminarium vid Secret Theatre i New York.
2010: January 16, Tenri Cultural Institute, NYC. Skogensemble and Companion Star present the first in a series of new music concerts showcasing premieres of works by contemporary Scandinavian composers.
2010: 16 januari, Tenri Cultural Institute, NYC. Skogensemble och Companion Star introducerar den första i en serie konserter av ny musik med uruppförande av verk av samtida nordiska tonsättare.
2009: June 2-19. Seventh development workshop, held at the Västerås Konserthus in Västerås, Sweden, with the full ensemble in residence (25 people including support staff). A substantial portion of the work was presented in performance and in a review from the Västmanland Läns Tidning, Johan Lif says, "Although the shape is changing it seems like the ensemble has found a tone and an interaction that functions, and that assures good things. Ellen Lindquist's music is consistently excellent: spacious, but also dense and content-rich."
2009: 2-19 juni. Den sjunde Development Workshopen hålls i Västerås Konserthus med hela ensembeln (25 personer inklusive personal). En betydande del av arbetet presenteras i en konsert den 18 juni. I en recension i Västmanland Läns Tidning, skriver Johan Lif: "...ensemblen har funnit en ton och ett samspel som fungerar, något som lovar gott inför framtiden. Ellen Lindquists musik är genomgående utmärkt, rymlig, men också tät och innehållsrik".
2009: January 12-16. The sixth development workshop is held in New York with eight members of the company present, including a new addition to the team, Music Director Tim Long. The focus of the meetings was structure and design, and the decision was made to chance the name of the piece from "For the Living and the Dead" to "dream seminar / drömseminarium".
2009: 12-16 januari. Den sjätte Development Workshopen hålls i New York med åtta medlemmar av gruppen, inklusive en ny medlem, Tim Long som Musical Director. Fokus för mötena är struktur och design, och beslut tas att byta namn på pjäsen från "För de levande och döda" till "dream seminar / drömseminarium".
2008: June 2-14. Fifth development workshop, held at the Västerås Konserthus in Västerås, Sweden, with the full ensemble in residence (24 people including support staff). The focus of this workshop is on structuring the piece, adding more composed material and integrating movement with music. A work-in-progress performance took place June 14 in the Lilla Salen of the Västerås Konserthus.
2008: 2-14 juni. Den femte Development Workshopen hålls i Västerås Konserthus med hela ensembeln (24 personer inklusive personal). Fokus för denna workshop är att strukturera pjäsen, lägga till mer komponerat material och integrera rörelse med musik. Ett work-in-progress framförande äger rum den 14 juni i den lilla salen i Västerås Konserthus.
2008: January 10-14. Fourth development workshop, held in Bellport, New York, with 10 members of the ensemble. This workshop focuses on the incorporation of a style of movement into the final work, introduces a new choreographer, and results in a long-term plan for the completion of the piece.
2008: 10-14 januari. Den fjärde Development Workshopen hålls i Bellport, New York, med 10 medlemmar av ensemblen. Denna workshop fokuserar på att integrera en stilren rörelse i det slutliga verket. Man välkomnar en ny koreograf och man gör en långsiktig plan för slutförandet av pjäsen.
2007: July 10-August 5. Set designer Henny Linn Kjellberg and composer Ellen Lindquist are invited to the International Ceramics Research Center in Denmark to develop porcelain percussion instruments to use in the show. They present their work during the Centre's 10th-anniversary symposium, where percussionist Birgit Løkke performs on the new instruments.
2007: 10 juli-5 augusti. Scenograf Henny Linn Kjellberg och kompositören Ellen Lindquist är inbjudna till den internationella Ceramics Research Center i Danmark för att utveckla slagverk i porslin som kan användas i pjäsen. De presenterar sitt arbete under Centrets 10-års jubileum där Birgit Loop, slagverk, spelar på de nya instrumenten.
2007: June 11. Companion Star opens the Engsö Cultural Week with a concert of American Poetry and Music. Co-produced by Companion Star and Mälardalens University, at Engsö Castle.
2007: 11 juni. Companion Star öppnar Engsö Kulturvecka på Engsö slott med en konsert av amerikansk poesi och musik. Samproducerad av Companion Star och Mälardalens Universitet.
2007: June 10. Companion Star performs a program of chamber music at the Wik Castle in Wik, Uppland, presented by Kultur i Lanet.
2007: 10 juni. Companion Star utför ett program med kammarmusik på Wiks slott i Uppland som presenteras av Kultur i länet.
2007: June 8-16. Third development workshop, held at Engsö Castle in Västmanland, Sweden, with 18 members of the ensemble in attendance. A substantial amount of newly composed music is introduced, and improvisational work based on Tranströmer's poetry is further developed. More footage and additional interviews are shot for the documentary. All workshop sessions are open to the public. The workshop results in one work-in-progress performance on June 15. Reviews of the performance at Engsö Castle are excellent, and the work is presented on both Swedish radio (national broadcast) and SV-TV (channel 4).
2007: 8-16 juni. Den tredje Development Workshopen hålls på Engsö slott i Västmanland, där 18 medlemmar i ensemblen deltager. En betydande mängd nyskriven musik införs, och det improvisatoriska arbetet baserat ppå Tranströmers poesi vidareutvecklas. Ytterligare intervjuer görs för dokumentärfilmen. Alla workshops är öppna för allmänheten. Workshopen resulterar i en work-in-progress konsert. Recensionerna av konserten på Engsö slott är utmärkta och arbetet presenteras på både Sveriges Radio och TV4.
2007: March-June. Composer Ellen Lindquist travels to Sweden, where she composes music in preparation for the third developmental workshop and performance. Ellen is a fellow with the American-Scandinavian Foundation during the three months leading up to the workshop, and has additional support from Mälardalens University in Västerås in the form of living accommodations and workspace.
2007: mars-juni. Kompositör Ellen Lindquist reser till Sverige där hon komponerar musik i förberedelse för den tredje Development Workshopen. Ellen är medlem av American-Scandinavian Foundation under de tre månaderna som leder fram till workshopen. Hon har även stöd från Mälardalens högskola i Västerås i form av bostad och arbetsplats
2007: January 15-21. Second developmental workshop, held at the Gateway Theater in Bellport, New York, with 17 members of the ensemble in attendance, including members from Sweden, Canada, Spain, France, and the USA. Expanding on material from the first workshop and introducing new material, this workshop incorporates input from new musicians as well as the choreographer. All workshops are open to the public and initial footage is taken for the documentary film, including interviews. The workshop results in two work-in-progress performances and is made possible by major sponsorship from The Gateway Theatre, private donors, and Stony Brook University.
2007: 15-21 januari. Den andra Development Workshopen hålls på Gateway Theater i Bellport, New York. Närvarande är 17 medlemmar av ensemblen, inklusive medlemmar från Sverige, Kanada, Spanien, Frankrike och USA. Innehållet i den här workshopen utvecklas av material från den första workshopen, nytt material och input från nya musiker så väl som koreograf. Alla workshops är öppna för allmänheten och första bilderna tas för en dokumentärfilm, inklusive intervjuer. Workshopen resulterar i två work-in-progress föreställningar som är sponsrade av The Gateway Theatre, privata donatorer och Stony Brook University.
2006: December. Romanska Bågar performed at Stony Brook University.
2006: december. Romanska Bågar spelas på Stony Brook University.
2006: May 12. Premiere of Romanska Bågar, the first composition resulting from the initial development workshop, at the Tenri Cultural Institute, New York City. Sponsored by the Stony Brook Alumni Association.
2006: 12 maj. Premiär av Romanska Bågar, den första kompositionen utvecklad under den första Development Workshopen på Tenri Cultural Institute, New York City. Sponsras av Stony Brook alumniförening.
2006: April 16. Tomas Tranströmer receives New York University's prestigious Creative Writing Award. Members of Companion Star attend the ceremony and meet with Tomas and Monica Tranströmer to discuss the project. Henny Linn Kjellberg, set designer from Sweden, was also present.
2006: 16 april. Tomas Tranströmer tar emot New York University prestigefyllda Creative Writing Award. Medlemmar av Companion Star närvarar vid ceremonin och träffar Thomas och Monica Tranströmer för att diskutera projektet. Henny Linn Kjellberg, scenograf från Sverige, är också närvarande.
2006: January 10-11. First development workshop, a pilot program, is held at Stony Brook University in Stony Brook, New York. In this first improvisational workshop, five members of the ensemble explored the themes and texts of Tranströmer's poems, worked toward creating a physical and musical language for their expression, and recorded that process on video for later reference. The workshop, sponsored by Stony Brook University and private donors, was attended by Ellen Lindquist, Kathleen Flynn, Laura Barger, Ted Altschuler and Michael Douglas Jones.
2006: 10-11 januari. Första Development Workshopen, ett pilotprogram, hålls vid Stony Brook University i Stony Brook, New York. I denna första improvisatoriska workshopen, utforskar fem medlemmar av ensemblen teman och texter av Tranströmers dikter. De arbetar med att skapa ett fysiskt och musikaliskt språk som videofilmas för framtida referens. Deltagare i workshopen är Ellen Lindquist, Kathleen Flynn, Laura Barger, Ted Altschuler och Michael Douglas Jones. Workshopen sponsras av Stony Brook University och privata donatorer, was attended by Ellen Lindquist, Kathleen Flynn, Laura Barger, Ted Altschuler och Michael Douglas Jones.